Вход

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Γενικ

………………….., със седалище и адрес на управление: ………………………., представлявано от …………. (нататък „visitkardzhali“), е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

“visitkardzhali” зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица и представителите на юридическите лица, ползващи услугите му, като в максимална степен защитава личните им данни при обработване.

Политиката за защита на личните данни на “visitkardzhali” е изготвена и се основава на българското и европейското законодателства в областта на защитата на личните данни, като всички нейни изменения и допълнения в документа ще бъдат публикувани на уеб сайта visitkardzhali.com.

II. Дефиниции

“Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатори като име, идентификационен номер (напр. ЕГН), данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които администраторът извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (така напр. събиране, записване, организиране, групиране, съхраняване, адаптиране, актуализиране или коригиране, изменение, възстановяване, разкриване чрез предаване или предоставяне, разпространяване, комбиниране, блокиране, заличаване, унищожаване и др.).

III. Основание и цели за събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни.

“visitkardzhali” събира и обработва следните лични данни при използване на контактна форма, закупуване на абонаментни планове, регистриране на потребителски профил, абониране за електронен бюлетин (нюзлетър) и използване на уеб сайта visitkardzhali.com:

Име и фамилия;

Електронен адрес;

Телефонен номер;

Адрес;

Данни от бисквитки.

“visitkardzhali” събира тези Ваши лични данни с цел:

Идентификация на завръщащи се потребители на уеб сайта и статистически нужди;

Идентификация на автора на съобщението и провеждане на пълноценна кореспонденция и адресиране на отговор до автора на съобщението;

Регистрация и управление на потребителски профили;

Сключване на договори за покупка на абонаменти;

Изпращане на електронен бюлетин (нюзлетър), съдържащ информация относно актуални публикации, промоции и предложения.

Личните данни, събирани в регистъра, се събират от лицето само след предоставяне на доброволно и информирано съгласие от страна на лицето. “visitkardzhali” не използва личните данни за цели, различни от посочените, както и не извършва автоматизирано вземане на решения или профилиране.

IV. Принципи при събиране и обработка на личните Ви данни.

При обработка на личните Ви данни “visitkardzhali” спазва следните принципи:

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

Ограничаване на целите на обработването;

Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;

Ограничение на съхранението за минимален период с оглед постигане на целите;

Изрично съгласие на субекта на данни за обработка на данните;

Цялостност и поверителност на обрабоването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

V. Предоставяне на личните данни на трети страни.

Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на наши партньори, когато това е необходимо за предоставяне на услугите на “visitkardzhali”: във връзка с поддръжка на информационните системи на уеб сайта; при осчетоводяване на поръчки и услуги; при предлагане и извършване на услуги; при обработка на личните данни на лица от името на “visitkardzhali” от наши партньори като Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel и др.

Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание, на което се събира или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано от името на “visitkardzhali”, както и че тази информация е поверителна. Във всички случаи “visitkardzhali” се стреми да предоставя не повече от необходимия минимум от лични данни, както и да се убеди, че тези трети лица действат изцяло в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни и полагат адекватни усилия за защита на личните данни на клиентите.

“visitkardzhali” предоставя също така лични данни на трети лица, когато има задължение по силата на закон да разкрие тези лични данни.

VI. Срок на съхраниение

Личните данни на физическите лица събрани и обработвани във връзка с използвани услуги чрез уеб сайта на “visitkardzhali” се съхраняват до постигане на целите, за които са събрани или до оттегляне на съгласието за предоставяне на личните данни – което от двете обстоятелства настъпи по-рано.

“visitkardzhali” може да съхранява лични данни в анонимизирана форма за по-дълъг период, например за статистически цели.

VII. Потребителски профили

Всеки потребител има възможност да регистрира потребителски профил на уеб сайта, за да използва разширени функционалности. При регистрацията на потребителски профил се предоставят имена, адрес, телефон и валиден електронен адрес. Същите данни се използват и при управление на потребителския профил.

VIII. Покупка на абонаменти

Закупуването на абонаменти се извършва чрез предоставения в уеб сайта интерфейс, като плащанията се извършват само по банков път. Със закупуването на абонамент и приемането на Общите условия се създава договорно отношение, което е основание за обработване на лични данни, необходими за изпълнението на договора съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 – име и фамилия, електронен адрес, телефон и адрес.

IX. Електронен бюлетин (нюзлетър)

С електронния си бюлетин ние редовно Ви информираме за актуални информационни публикации, промоции и предложения, свързани с дейността на “visitkardzhali”. Ако желаете да получавате електронния бюлетин, ще ни е необходим Ваш валиден електронен адрес. При регистрация за нашия бюлетин използваме процедура за двойно включване. Това означава, че след регистрацията Ви изпращаме съобщение с линк на посочения електронен адрес, в който Ви молим да потвърдите, че желаете да Ви бъде изпращан бюлетин. Ако не потвърдите на съответния линк регистрацията си в рамките на 2 седмици, няма да получавате електронен бюлетин, а събранните лични данни ще бъдат изтрити автоматично след един месец. Освен това съхраняваме във всеки отделен случай използваните IP адреси и време на влизане и потвърждение. Целта на процедурата е да бъде в състояние да докаже вашата регистрация и където е необходимо да се изясни всяка потенциална злоупотреба с вашите лични данни. Като абонат на електронния бюлетин, можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработката на лични данни от вашия електронен адрес за изпращане на бюлетина. Съгласието може да бъде отменено чрез линк, предвиден за тази цел в съдържанието на самия електронен бюлетин или чрез изпращане на електронна поща със заглавие „отписване от електронен бюлетин“ на електронен адрес gdpr@visitkardzhali.com .

X. Индивидуализиране и бисквитки.

Новите технологии ни дават възможност да персонализираме нашия уеб сайт за всеки отделен потребител. Бисквитките представляват текстови файлове, съдържащи информация, която позволява идентификацията на завръщащи се потребители. Бисквитките се съхраняват локално на използваното от Вас устройство за достъп до нашия уеб сайт visitkardzhali.com и не причиняват вреди на Вашата система. Бисквитките помагат да идентифицираме Вашите предпочитания (настройки за изглед и ползваемост). Натрупването и анализирането на тази информация ни позволява да подобряваме електронните услуги и цялостното потребителско изживяване, така че те да отговарят в най-висока степен на Вашите нужди. С използваните от нас бисквитки и други технологии, можете да се запознаете в нашата Политика за бисквитките.

XI. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Във всеки момент, докато обработваме Вашите лични данни, Вие като субект на данните, имате следните права:

Право на достъп – С писмено заявление можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им. Заявлението може да бъде подадено лично на посочения адрес за връзка, по пощата или на електронен адрес gdpr@visitkardzhali.com при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация. Заявлението Ви трябва да съдържа три имена, ЕГН, адрес за обратна връзка, описание на конкретното искане и предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата Ви, подпис и дата на подаване на заявлението.

Право на коригиране – Имате право да поискате същите да бъдат коригирани, в случай че откриете грешки или несъответствия.

Право на изтриване (правото да бъдеш забравен) – ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 – след предоставения достъп до личните Ви данни може да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация без възможност за по-нататъшно обработване.

Право на възражение – По отношение на данните, които се обработват на основание „легитимен интерес“, имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да направите възражение срещу обработването по реда за получаване на достъп до лични данни. В случай на постъпване на такова възражение “visitkardzhali” се ангажира да разгледа възражението Ви и в срок от 30 календарни дни от постъпването му да Ви информира за резултата от извършената вътрешна проверка. Ако направеното възражение е основателно, ще прекратявим обработването на личните Ви данни и ще премахнем всякакви записи на Ваша лична информация без възможност за по-нататъшно обработване.

Право на ограничаване на обработката – При наличието на обстоятелствата по чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679 можете да поискате “visitkardzhali” да ограничи (спре) обработването на Вашите данни. Такива случаи са необходимостта от проверка на точността на данните, на основанието за обработването или на законосъобразността на обработването им.

Право на жалба – В случай че считате, че данните Ви се обработват незаконосъобразно от администратора, имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорният орган, отговарящ за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Комисия за защита на личните данни; Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2 Телефон: 02 / 9153 518 Интернет страница: cpdp.bg Електронна поща: kzld@cpdp.bg

XII. Мерки за информационна сигурност и защита на личните данни

Дружеството е предприело съответните технически и организационни мерки за защита на предоставените лични данни от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

XIII. Уведомяване при промени в настоящата политика

Като администратор на личните данни “visitkardzhali” си запазва правото да прави изменения и допълнения в настоящата политика. При извършване на промени в Политиката за защита на личните данни, те ще бъдат своевременно отразявани в нея и предоставяне на разположение на всички заинтересовани лица на уеб сайта на “visitkardzhali”.

Ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля свържете се с нас:

“visitkardzhali”

Διεύθυνση

Електронен адрес: gdpr@visitkardzhali.com

el